För singlar som söker något mer än dejting

Allmänna affärsvillkor

 

Allmänna Affärsvillkor (AAV) för be2

(Senast ändrad den 16 januari, 2017)

 

Följande Allmänna Affärsvillkor anger de villkor som gäller för användningen av be2-tjänster som tillhandahålls av be2 S.a.r.l. - 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg (nedan kallat ”be2”).

Genom att registrera sig hos be2 godkänner kunden de Allmänna Affärsvillkoren från be2, samt att hon/han har läst och accepterat dessa. De Allmänna Affärsvillkoren blir därmed en del av avtalet med kunden.

De Allmänna Affärsvillkoren gäller för alla kunder hos be2, även för användning eller inloggning utanför Sverige. Andra affärsvillkor för kunden kommer inte att accepteras.

Personer som inte fyllt 18 år får inte använda be2-tjänster.

 

1.    Syfte

(1)   Avtalet mellan kunden och be2 omfattar både kostnadsfria och avgiftsbelagda tjänster. Före användningen av en avgiftsbelagd tjänst görs kunden uppmärksam på att tjänsten är avgiftsbelagd och vilka kostnader som beställning av tjänsten innebär. be2 erbjuder kunden även följande tjänster ( se även ”3. be2-tjänster och omfattningen av dessa“):

-     Personlighetstester:

-     Framställer information om kundens individuella testresultat som är baserade på dennes personlighetstester. Kunden får inte enbart kunskaper om sig själv utan också en beskrivning av sin idealpartner.

-     Registrerar och hanterar kundens uppgifter i be2 databasen.

-     Arkiverar kontakter med andra be2 kunder.

(2)   Varken ingående av äktenskap eller förmedling av äktenskap resp. en fortlöpande eller återkommande tjänst som syftar till att förmedla partnerskap eller äktenskap, omfattas av innehållet i detta avtal.

(3)   be2 erbjuder sina tjänster enbart för privat bruk. Genom registrering accepterar kunden att denna tjänst får användas endast för privat och icke-kommersiellt bruk.

2.    Användning av be2-tjänster och dess avtal

(1)       Användning av be2-tjänster förutsätter att kunden registrerar sig. Registrering via be2:s iOS-app kräver att kunden tidigare laddat ner appen via Apple iTunes App Store. Registrering via be2:s Android-app kräver att kunden tidigare laddat ner appen via Google Play Store. Vid registrering väljer kunden ett användarnamn som andra be2-kunder kan lära känna, och ett personligt lösenord. Som alternativ kan kunden automatiskt tilldelas ett användarnamn av be2, en så kallad ”Siffra”. E-postadress skall endast användas för kontakter mellan be2 och kunden. E-postadresserna kommer inte att lämnas ut till andra be2-kunder.

(2)   Genom registrering accepterar kunden de gällande Allmänna Affärsvillkoren och intygar att denne är myndig, d.v.s. är över 18 år.

(3)   Redan vid registreringen ingås ett första (avgiftsfritt) avtal mellan be2 och kunden, för vilket de Allmänna Affärsvillkoren gäller.

(4)   Vid beställning av en avgiftsbelagd tjänst ingår den registrerade kunden och be2 sedan ett ytterligare avtal, separat från registreringsavtalet (ett så kallat ”Premium medlemskap”) där även dessa Allmänna Affärsvillkor gäller. Kunden kommer att underrättas innan slutförandet av dessa ytterligare avtalsförbindelser, om betalningsskyldigheten för tjänsterna och informeras om gällande priser och betalningsalternativen. Kunden blir betalningsskyldig för respektive tjänst denne beställer genom att acceptera och klicka på ”Bekräfta”.

(5)   Kunden försäkrar att denne lämnar sanningsenliga uppgifter vid registrering och såväl vid senare beställningar och betalningar.

(6)   be2 förbehåller sig rätten att neka tillgång till och stänga av kunden från be2 tjänster om dessa tjänster används olagligt eller i strid mot de allmänna affärsvillkoren. Om tjänsten spärras p.g.a. förut nämnda grunder ändrar detta inte betalningsskyldigheten för den spärrade kunden av de beställda tjänsterna. Avgifter understigande 350 € som kunden betalat till be2 återbetalas inte i detta fall utan behålls som straffavgift. be 2 förbehåller sig även rätten att gentemot kunder som inte har avgiftsbelagda tjänster eller vars tjänster inte uppgår till 350€ kräva en straffavgift upp till 350€. Ersättning av en allvarligare av kunden vållad skada skall behandlas särskilt och begränsas inte av straffavgiften. Sådana skador behandlas särskilt.

3.    be2-tjänster och omfattningen av dessa

(1)       be2 tjänsten inleds efter registreringen med ett personlighetstest. Testet består av en serie av psykologiska aspekter med utvalda och konstruerade frågor som kunden svarar på.

(2)       På grundval av kundens svar bearbetar be2 ett individuellt testresultat för kunden i elektronisk form. Detta testresultat skickas till kunden.

(3)       Kundens svar och övriga personliga uppgifter i be2s databank skall jämföras med andra be2-kunders data. Denna jämförelse baserar sig på en matematisk algoritm (beräkningsmetod) som gör det möjligt att jämföra olika kundprofilers utsagor.

(4)       Kunden erhåller en lista över andra jämförda kunder som passar bäst med deras anonyma kortprofiler.

(5)       Kunden kan härefter söka kontakt med de föreslagna andra be2-kunderna. Direkt kontaktsökning mellan kunderna får endast ske genom be2 och sker endast om kunderna har träffat en uttrycklig överenskommelse härom. En sådan överenskommelse kan uppstå genom att en kund från sin anonyma kortprofil skickar en förfrågan, en så kallad ”kontaktsökning” till andra utvalda kunder. Dessa kunder kan sedan bestämma om de vill svara eller inte. Även vid kontaktsökning gäller dessa Allmänna Affärsvillkor, dvs. när en kund skickar en kontaktönskan till en annan kund. Kommunikationen mellan be2-kunder måste alltid ske via de av be2 inrättade interna kommunikationssystemen.

(6)       Kontaktsökning och förmedling av meddelanden är i huvudsak avgiftsbelagda, om inget annat genom avtal har överenskommits.

(7)       Tjänsten kontaktsökning och förmedling av meddelanden inom be2s interna kommunikationssystem kan kunden beställa mot avgift under en viss period, t.ex. under tre eller sex månader (ett så kallat ”kontaktavtal”).

Avtalstiden räknas från den dag avtalet ingicks. Således avses inte med ”månad” här kalendermånad utan en månad räknat från dagen för avtalets ingående (t.ex. 15 februari till 15 mars). Om den i månader bestämda tidsperioden löper ut den sista dagen i månaden, så avslutas tidsperioden den sista dagen i den kommande månaden (t.ex. om en tremånaders period börjar den 30 november löper den ut 28 februari nästkommande år).

(8)       Innan den avgiftsbelagda tjänsten börjar fungera ska kunden tydligt informeras om de obligatoriska avgifterna. Kostnader, omfattning av tjänsten och de gällande betalningsvillkoren förklaras för varje avgiftsbelagd tjänst. Efter att betalning erlagts enligt avtal och fullständiga adressuppgifter lämnats kan kunden börja använda de avgiftsbelagda tjänsterna.

(9)       be2 kan inte garantera riktigheten i uppgifter som rör be2-kunders personlighetstester.

be2 kan inte garantera att kunden under ”kontaktavtalet” hittar en framgångsrik ömsesidig kontakt, om inget annat genom avtal uttryckligen har uppgetts. 

(10)     Tjänsten som tillhandahålls av be2 är tillgånglig 24/7 i regel. Tillgänglighetsgraden är 99.5% på en årsbasis. Detta är exkluderat när sidan är nedtagen för underhåll eller programuppdateringar,  och exklusive faktorer som är utanför be2s kontroll såsom avsaknaden av internet-tjänster där tredje part är skyldig, eller någon större kraft. Be2 rekommenderar sina kunder att använda den senaste (webläsaren) teknologin och att tillämpa rätt webläsarinställningar (aktivera Java script, cookies och pop-ups) för den bästa be2-upplevelsen. När teknologin blivit utdaterad eller icke-standard används, kan inte be2 garantera korrekt drift av alla tjänster och funktioner

 

4.    Kommunikation mellan kunden och be2

(1)       Meddelanden från be2 till kunden sker antingen via bildskärmsbilder efter att kunden har ”loggat in”, dvs efter att kunden anmält sitt användarnamn (alternativt: Till denne tilldelad ”Siffra”) och sitt lösenord, eller med e-post till kunder som angett e-postadress vid registreringen.

(2)       Meddelanden från kunden till be2 sker antingen per e-mail till den på be2:s hemsida angivna e-postadressen (ex kundservice@be2.se) eller per brev eller fax. För rätt autentisering och som skydd mot missbruk är det därför nödvändigt att kunden i sitt meddelande till be2 åtminstone använder sin e-postadress som han/hon registrerat hos be2 i det land där be2-tjänsten används och sitt användarnamn (alternativt: den till denne tilldelade ”Siffra”).

5.    be2:s ansvar

(1)       be2 ansvarar inte för riktigheten när det gäller uppgifter i be2-kunders personlighetstester. be2 ansvarar inte heller för riktigheten i de framtagna testresultaten och dess jämförelser och matchning i kundprofiler p g a den individuellt givna informationen. 

(2)       Direkt kontaktsökning mellan be2 kunder är möjligt endast efter en ömsesidig överenskommelse mellan kunderna (se under ”3. be2-tjänster och omfattningen av dessa”, avsnitt 5). be2 ansvarar inte för det fall kunden under avtalstiden inte hittar några kontakter. Arbetet med be2:s kontaktförmedling med hjälp av tekniska färdigheter ger endast kontaktmöjligheter.

(3)       be2 ansvarar inte för missbruk av uppgifter och information, eller då kunden trots uttryckligt förbud (se även ”6. Kundens ansvar”) använder be2-tjänster på ett otillåtet eller olagligt sätt. be2 ansvarar därutöver inte heller för de fall kunden själv förmedlar information till tredje man som i sin tur använder informationen på ett otillbörligt sätt.

(4)       be2 garanterar inte kontinuerlig och oavbruten tillgång till tjänsten.  be2 kan inte hållas ansvarig för driftsstörningar på grund av fel i den tekniska utrustningen eller i kvalitén i tillgången till tjänsten som följer av force majeure eller händelser som be2 inte kan avhjälpa (t.ex. fel i kommunikationsnätet).

(5)       be2 ansvarar inte för det fall någon obehörigen skaffar sig tillgång till personlig kundinformation, exempelvis genom dataintrång såsom hacking, cracking eller liknande.   

(6)       För andra skador som inte beror på tidigare nämnda orsaker, ansvarar be2 endast för skada  som uppsåtligt eller av grov oaktsamhet vållats av be2s ledning, anställda och uppdragstagare och enbart för sådana skador som nu nämnda kategorier vållat i samband med utförande av sina arbetsuppgifter eller uppdrag för be2.

(7)       Något ansvar utöver vad som nu angivits gäller inte för be2.

6.    Kundens ansvar

(1)       Kunden är ensam ansvarig för all information som gäller henne/honom. Kunden försäkrar att av henne/honom lämnad information är sanningsenlig och korrekt beskriver hans/hennes person. Kunden är skyldig att ange sådana uppgifter som inte förts in av tredje man som sina egna. Avsiktligt falska eller i bedrägligt syfte angivna uppgifter, speciellt uppgifter om bankkonton och kreditkortsnummer om personen själv eller om tredje man kan leda till rättsliga åtgärder (Se även under Avsnitt 6).

Kunden åtar sig att hålla uppgifterna i be2s databas aktuella, särskilt vad avser kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.

be2 har rätt men inte skyldighet att kontrollera innehållet i kundernas profiler inklusive uppladdade bilder för att tillse att allt sker lagligt och följer reglerna i Allmänna Affärsvillkoren för be2 och allmänna regler beskrivna för hemsidor / App och där så erfordras ta bort delar av innehållet, ändra eller helt radera.

(2)   Kunden är skyldig att lämna uppgifter som begärs av henne/honom och som anges som obligatoriska. Detta gäller särskilt namn, hemvist, e-post och internetadress, telefon- eller faxnummer. 

(3)   Kunden är skyldig att behandla uppgifter (som namn, hemvist, e-post- och webbadresser, telefon- eller faxnummer, e-post eller liknande texter och meddelanden) från andra be2 kunder som denne får tillgång till behandlas konfidentiellt och inte utan medgivande av dessa kunder göra informationen tillgänglig för tredje man. Överföring av tillgänglig data från icke-kunder är enligt be2-tjänsters regler förbjudet

(4)   Kunden försäkrar att han/hon inte har för avsikt att utnyttja tjänsterna för kommersiella syften inklusive uppgifter som lämnats i förtroende av tredje man. Kunden försäkrar att meddelanden från andra be2-kunder inte används till andra ändamål än personlig kommunikation sinsemellan, speciellt inte för att annonsera eller erbjuda varor eller tjänster. Kunder försäkrar dessutom att inte sända så kallade ”kedjebrev” eller liknande.

(5)   Kunden förbinder sig att inte missbruka be2-tjänster, speciellt tjänster som används,

-     för att sprida kränkande, stötande, pornografiskt eller liknande material

-     för att hota, trakassera eller kränka andras rättigheter

-     prata om eller begära pengar eller värdefulla tjänster 

Kunden förbinder sig vidare till att,

-     inte ladda upp data på be2 som innehåller virus (infekterad programvara);

-     inte ladda upp data, programvara eller annat material som är skyddat av upphovsrätt eller industriell äganderätt, om inte kunden är ägare av respektive rättighet eller har tillstånd av upphovsrättsinnehavaren att använda programvaran eller materialet

-     inte använda be2 tjänsten på så sätt att den negativt påverkar andra be2 kunders tillgång till tjänsten;

-     inte obehörigen försöka skaffa sig eller skaffa sig tillgång till e-postadresser.

(6)   Underlåtenhet att följa punkterna 1 till 5 kan enligt be2:s avtal leda till att kundens tillgång till be2-tjänster omedelbart upphör. Kunden kan inte framställa några betalningsanspråk mot be2 (se vidare detaljer i ”2. Användning av be2-tjänster och dess avtal”, Avsnitt 6). be2 förbehåller sig rätten att härefter vidta rättsliga åtgärder gentemot kunden.

(7)   Om kunden använder be2-tjänster samt till henne/honom anförtrodda uppgifter för kommersiella ändamål är kunden – oavsett från ett eventuellt skadeståndsanspråk – förpliktigad att betala en avgift från 2.500 € för varje enskilt fall av styrkt utnyttjande.

(8)   Kunden åtar sig att hålla be2 skadefritt vid eventuell stämning, skadeståndskrav, förluster eller fordringar som har sin grund i kundens registrering eller utnyttjande av be2-tjänsterna. I synnerhet ska kunden ersätta be2 för alla kostnader, krav och skadeståndsanspråk uppkommit genom kundens  förtal, ärekränkning och kränkning av andra kunders rätt till service eller annans immateriella rättigheter. Kunden fritar be2 från allt ansvar och alla krav som följer av en överträdelse från kundens sida av villkor i detta avtal.

(9)   Kunden skall regelbundet hämta sina inkomna meddelanden samt besvara dessa. Kunden har rätten att om hon/han så önskar spara dessa i egen dator.

be2 har rätt att ta bort meddelanden som sparats i kundens konto efter tolv (12) månader, räknade från när dessa kommit in – även utan att först skicka förfrågan eller meddelanden om detta.

be2 har rätt att utan att först meddela kunden radera kunden och dennes uppgifter från be2s databas när kunden som inte använt den kostnadsfria be2-tjänsten längre än sex (6) månader. Denna åtgärd används för det första för att skydda kundens uppgifter då be2 efter denna tidsram förutsätter att kunden inte längre är intresserad av lagringen av hennes/hans uppgifter, för det andra tjänar denna åtgärd till att radera inaktiva kunder – och därmed förbättra be2-tjänsternas tillgänglighet.

7.    Information om sekretess, databehandling och cookies.

(1)       be2 är skyldig att hantera sina tjänster enligt gällande bestämmelser om dataskydd.

(2)       Nödvändig lagring, bearbetning och användning av personuppgifter.

Bestämmelserna under ”3. be2-tjänster och omfattningen av dessa” beskrivs tjänster och i förtroende gjorda avtal där be2 begär kundens personliga uppgifter, som vid registrering eller i svaren till personlighetstester, för att kunna bearbeta och använda dessa tjänster.

Personuppgifter är en identifierad eller identifierbar enskild persons personliga eller materiella omständigheter. be2 kommer vid registrering och i ansluten personlighetstest exempelvis fråga efter följande uppgifter: Ålder, kön, e-postadress. Vidare registreras följande uppgifter i samband med att kunden beställer en avgiftsbelagd tjänst:  Namn, bostadsadress och kundens kontouppgifter, ex. kreditkortsnummer.  be2 lämnar inte ut dessa uppgifter till andra kunder.

Insamligen av sådana personuppgifter som be2 eller underleverantörer till be2 bearbetar och använder sker endast när kunden har accepterat de gällande bestämmelserna i Allmänna Affärsvillkoren som rör användningen av personuppgifter. be2 skall föra förteckning över såna uppgifter som inhämtats från kunden.

Förtydligande anmärkningar: Kunden kan när som helst återkalla eller begära rättelse av de be2 lagrade uppgifterna. Se vidare detaljer i avsnitt 7 “Utövande av användarens rättigheter: Medgivande, Återkallelse och Uppgiftsrättelse”. Om medgivande återkallas kan be2 inte längre tillhandahålla kunden de erbjudna tjänsterna.

(3)       Nödvändig lagring, bearbetning och användning av personuppgifter.

Kunden ger sitt medgivande att få information om be2:s och utvalda samarbetspartners tjänster i form av bland annat nyhetsbrev via e-post från be2. Kunden kan när som helst återkalla detta medgivande att ta emot information och nyhetsbrev, se vidare detaljer i Avsnitt 7 ”Utövande av användarens rättigheter: Medgivande, Återkallelse och Uppgifterättelse”.

Kunden godkänner att hennes/hans personuppgifter i Profilen på uppdrag av be2 kan lämnas till extern tjänsteservice för att göra information och nyhetsbrev som skickas till kunden mer personliga men även för att förhindra och förebygga otillåtet användande av tjänsten.  

Om kunden inte ger sitt medgivande till be2 om ovannämnda insamling, bearbetning och användning av sina uppgifter, kommer be2 använda dessa uppgifter endast till och av kunden godkända syften. be2 skall föra protokoll över såna uppgifter som erfordras av kunden.

Förtydligande anmärkningar: Kunden kan när som helst återkalla eller begära rättelse av de be2 lagrade uppgifterna. Se vidare detaljer i avsnitt 7 “Utövande av användarens rättigheter: Medgivande, Återkallelse och Uppgifterättelse”.

(4)       Anonyma eller under pseudonym använda profiler

be2 ska fortlöpande utvärdera användningen av de be2-tjänster där anonyma eller under pseudonym använda profiler helt eller delvis tillåts. Utvärderingen av dessa användarprofiler kräver inte användning av ovan angivna typer av personuppgifter utan avser anonyma eller under pseudonym använda uppgifter.

Kunden godkänner att be2 kan använda anonymiserade eller under pseudonym givna uppgifter för reklam, marknadsundersökningar från be2 och dess samarbetspartners samt för andra för tjänsterna nödvändiga ändamål för att förbättra servicen från be2.

Förtydligande anmärkningar: Kunden kan när som helst återkalla medgivandet till användningen av hennes/hans uppgifter för reklam, marknadsundersökningar och andra nödvändiga ändamål och för att förbättra servicen från be2 genom att åberopa framtida förhållanden. Se vidare detaljer I avsnitt 7 “Utövande av användarens rättigheter: Medgivande, Återkallelse och Uppgiftsrättelse”.

(5)       Användning av cookies

En del av be2-tjänster kräver användning av sk “cookies” och förutsätter att kunden är medveten om användningen härav.

Cookies är små textfiler som antingen periodvis begränsar datorns lagringsminne (sk "session cookies") eller som sparas i datorns hårddisk (sk "permanenta cookies"), Cookies innehåller t.ex. information om respektive servers användarkrav, dessutom information om ytterligare krav eller vilka betalningsprocedurer respektive transaktioner förutsätter. Det huvudsakliga syftet med cookies är att spara webbsidans personliga inställningar efter kundens speciellt skräddarsydda förutsättningar och vidare göra användningen av tjänsten så bekväm som möjligt, på detta sätt kan kunden besöka webbsidan utan att varje gång på nytt behöva justera inställningarna. Cookies ska däremot inte användas varken för att självständigt köra program eller leverera virus till kundens dator.

be2 använder Session cookies, partner- och affiliate-cookies och permanenta cookies.

Session cookies:

be2 använder sk “session cookies”. Dessa sparas inte i datorns hårddisk och raderas när de lämnar webbläsaren. Session cookies används särskilt vid login-autentisering före registreringen.

Partner- och affiliate-cookies:

be2 använder även sk ”partner-cookies”, speciellt “affiliate-cookies”. Här handlar det om cookies som används när kunden förbereds tillgång till reklamplats som tillhör be2:s samarbetspartner. Dessa cookies används för uppräkning mellan samarbetspartnern och innehåller inte kundens personuppgifter. Antingen kommer kunden att raderas vid registreringen på be2-hemsidan eller automatiskt raderas i slutet av och efter varje användning av cookies.

Permanenta cookies:

be2 använder sk ”permanenta cookies” för att spara kundens personliga användarinställningar när be2-tjänster används. Därmed säkerställs att kunden när denne åter besöker be2-hemsidan hittar sina personliga inställningar direkt. Vidare att kundens uppgifter kan verifieras automatiskt beträffande vilken status kunden har och för att kunna se speciell information avseende dessa samt dolda åtgärder eller om de deltagit i en undersökning. Syftet med att använda permanenta cookies är för att identifiera och förbättra be2-tjänsterna.

Samarbetspartners hemsidor:

Om tjänsten används som en del av någon av be2:s samarbetspartners hemsidor kan även denna samarbetspartners cookies användas. be2 är dock inte ansvarig för dessa och svarar inte för samarbetspartners förfaranden. För sin egen säkerhet rekommenderar be2 sina kunder att ta reda på varje underleverantörs datasäkerhetsbestämmelser. Detta gäller även kunder som lämnar be2:s hemsida / App och går in på en samarbetspartners hemsida.

Förtydligande anmärkningar: De flesta webbläsare är ursprungligen inställda för att acceptera cookies. Kunden har dock rätt och möjlighet att justera sin webbläsare så att den avvisar dessa cookies, eller åtminstone begära en bekräftelse av kunden före användningen. Om kunden beslutar att avvisa eller särskilt utelämna cookies kan detta dock orsaka att egenskaperna i be2-tjänster begränsas och att alla utbud inte fungerar utan störningar.

Google Analytics:

be2 använder också Google Analytics som är en webbanalystjänst hos Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder sk. ”cookies” dvs textfiler som sparas i kundens dator och gör att  kundens användning av hemsidan kan analyseras. Sådan information som cookien visar beträffande användningen av hemsidan (inklusive IP-adress) överförs till servern i Google i USA och sparas där. Google kan använda denna information över kundens användning av hemsidan för att analysera och sammanställa hemsideanvändarnas aktiviteter och att kunna tillhandahålla annan användning av hemsidan och de internetrelaterade tjänsterna. Google kan vidarebefordra denna information utan samtycke av tredje man, såsom beskrivs i lagen, eller om tredje man bearbetar denna information för Googles räkning. Google kan inte under några omständigheter koppla ihop IP-adresser med andra uppgifter som finns i Google. Kunden har rätt att förhindra installation av sådana cookies genom att välja vissa installationer i webbläsaren, kunden bör dock observera att alla funktioner i denna hemsida går inte i dessa fall  att användas fullt ut. Genom att använda denna hemsida godkänner och förstår kunden bearbetningen av de av Google erhållna uppgifterna i tidigare beskrivna fall och på sätt och för tidigare nämnda syften.

Dessutom använder be2 analysprogrammet till olika andra leverantörer och därigenom för att få kännedom - i anonyma eller under pseudonym använda fall och inom lagens ramar – för att anpassa gestaltningen och förbättra be2- tjänsterna och för att användas i reklam och i marknadsföringssyften (se vidare detaljer ovan, avsnitt 4 ”Anonyma eller under pseudonym använda profiler”).

(6)    Information om lagrade uppgifter

Kunden har rätt att när som helst förändra sina personliga uppgifter som sparats hos be2; få information om uppgifternas ursprung, registreringens syften och vilka som fått del av uppgifterna. Denna information är kostnadsfri och förmedlas skriftligt.

Begäran om information ska förses med en kopia av personbevis eller pass och uppgifter om hos be2 registrerade e-postadress i det land där kunden använder be2-tjänsten och användarnamnet (alternativt: den för er tilldelade Siffran) skriftligen - i läsbar form och egenhändigt underskrivet, och skickas till:

be2 S.à.r.l.

Kundservice /  Datauppgifter

13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg

Luxemburg

(7)    Utövande av användarens rättigheter: Medgivande, Återkallelse och Uppgiftsrättelse

Kunden har rätt att när som helst återkalla medgivande till ovan angivna behandling eller begära rättelse till de lagrade be2 uppgifterna.

Uppsägning, särskilt begäran om uppgiftsrättelse ska ske under den e-postadress som finns registrerad hos be2 i det land där be2 tjänster används samt ange kundens användarnamn (alternativt: den till er tilldelade Siffran) skriftligen. Uppsägningen skall skickas till:

be2 S.à.r.l.

Kundservice / Återkallelse, särskilt begäran om uppgiftsrättelse

13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

 

Fax: +46 850 90 04 88

E-post: kundservice@be2.se

(8)    be2 vill särskilt framhålla till sina kunder att skydd av data vid dataöverföring i öppna nät såsom över Internet inte alltid kan garanteras. Säkerheten av de av kunden på internet överförda uppgifterna måste därför kontrolleras av kunden själv.

8.    Uppsägning, förlängning av kontraktet och avslutande av tjänster

(1)       Uppsägning

Vid uppsägning är det skillnad mellan de kostnadsfria tjänsterna som framtagits i samband med registreringen och de avgiftsbelagda tjänsterna som tecknats efter beställningen av dessa tjänster.

Kunden kan när som helst säga upp den med be2 upprättade kostnadsfria tjänsten utan att ange skäl. Uppsägning av detta kostnadsfria medlemskap gäller i och med att på be2:s hemsida / App under ”Inställningar” trycka på länken "radera profilen". Avinstallation av appen raderar inte profilen.

be2 har rätt att verkställa kundens uppsägning av det kontnadsfria avtalet inom 14 dagar. be2s rätt att säga upp avtalet pga. andra grunder, t.ex. avstängning av kunden påverkas inte.

Uppsägning av de avgiftsbelagda tjänsterna (sk. ”Premium-medlemskap”) köpta via hemsidan ska ske senast 14 kalenderdagar före utgången av varje avtalsperiod – såvida inte annan tidsperiod än angivna tidsfristen avtalats (se även under avsnitt 2 ”Förlängning av avtal”).

Uppsägning av de kostnadsbelagda tjänsterna gäller först efter en uttrycklig skriftlig begäran om uppsägning. Om det finns tekniska förutsättningar till ”Online-uppsägning” kan uppsägning ske även över en sådan länk på be2:s hemsida. För en tydlig identifiering och skydd mot missbruk är det i varje enskilt fall absolut nödvändigt att kunden i en skriftlig uppsägning i läsbart skick (VERSALER) anger minst sitt fullständiga namn, det land där be2-tjänsten används, sitt be2-registrerade e-postadress och sitt användarnamn (alternativt; till denne tilldelade ”Siffra”).

Uppsägning ska sändas till:

be2 S.à.r.l.

Kundservice /Uppsägning

13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg

Luxemburg

 

Fax: +46 850 90 04 88

 

Uppsägning av det betalda avtalsförhållandet betalt via appköp i be2:s iOS-app måste utövas uteslutande av Apple iTunes App Store enligt Apple iTunes App Stores regler.

 

Uppsägning av det betalda avtalsförhållandet betalt via be2:s Android-app sker i enlighet med den valda betaldningsmetoden:

 

-för betalningar via be2:s betalningssystem sker uppsägning i enlighet med reglerna i villkor 8. (1) ovan

 

-gällande betalningar via kundens Google-konto som erbjudits och blivit valda sker uppsägning uteslutande av Google Play Store enligt Google Play Stores regler.

 

Förtydligande anmärkningar: En avgiftsbelagd tjänst kan inte enbart avslutas genom att radera profilen. Även om kunden raderar den avgiftsbelagda tjänsten i sin profil återstår betalningsskyldigheten. Kunden avstår genom att radera sin profil från användningen av den ännu inte uppsagda men dock betalda tjänsten. Detta betyder att kunden inte erhåller återbetalning av redan betalda avgifter. En skriftlig uppsägning av avgiftsbelagda tjänster köpta via hemsidan – såsom tidigare har beskrivits – krävs alltid. För be2:s iOS/Android-app är reglerna nämnda ovan tillämpliga.

(2)       Förlängning av avtal

Avtalet avseende de avgiftsbelagda purchased via the website tjänster förlängs automatiskt med motsvarande tid som avtalats i samband med beställningen (ex 3, 6 eller 12 månader) om kunden inte sagt upp avtalet minst 14 kalenderdagar före utgående avtalsperiodens slut eller uppsägning skett enlig annan avtalad uppsägningstid. Vid uppsägning skall kunden ange sitt fullständiga namn, det land där be2-tjänsten används, sin hos be2-registrerade e-postadress såväl som användarnamn (alternativt den för kunden tilldelade ”Siffran”). Uppsägning skall ske skriftligen - i läsbar form! Se även ovan, avsnitt 1 ”Uppsägning” under ”Uppsägning av de avgiftsbelagda tjänsterna”.

När det gäller abonnemang, kampanjer eller liknande kan särskilda villkor gälla. Kunden skall informeras om provabonnemangets löptid, om möjligheten att säga upp abonnemanget och om hur man avslutar den automatiska förlängningen. Kunden skall informeras enligt den 3§ Svensk författningssamling 2014:1449: Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp.

Vid beställningen av en avgiftsbelagd tjänst får kunden en orderbekräftelse med uppgift om alla gällande tider och tidsfrister såsom avtalets startdatum och avtalsförlängnigegs omfattning i de fall avtalet inte sagts upp i enlighet med avtalet.

Förlängning av kontrakt för inköp i appen via be2:s iOS-app följer uteslutande Apple iTunes App Stores regler. Kunden måste själv avaktivera automatisk förnyelse i tid.

Förlängning av kontrakt för inköp via be2:s Android-app sker i enlighet med den valda betalningsmetoden:

-för betalningar via be2:s betalningssystem sker förlängning av kontrakt i enlighet med reglerna i villkor 8. (2) ovan

-gällande betalningar via kundens Google-konto som erbjudits och blivit valda sker förlängning av kontrakt uteslutande enligt Google Play Stores regler. Kunden måste själv avaktivera automatisk förnyelse i tid.

 

(3)       Indragning av tjänster

be2 har rätt att avbryta leverans av de tjänster som erbjuds helt eller delvis. be2 ska i så fall underrätta kunden minst 14 dagar före den delvisa eller fullständiga indragningen av tjänsten.

Kunder som betalat avgiften till be2 vid tidpunkten för indragningen av tjänsten behöver inte framställa återbetalningsanspråk för ännu inte utnyttjade tjänster för att återbetalning skall ske.

9.    Invändningar av kunden och betalningsförfarandet

(1)       Invändningar mot de belopp som debiterats eller mot räkningar över kostnader måste göras inom sex (6) veckor från den tidpunkt betalning gjorts eller mottagandet av orderbekräftelsen över be2 beställningen.  Om kunden häver avtalet inom dessa 6 veckor utan skälig grund så gäller avtalet, dvs. betalning skall ske avseende upplupna kostnader.

Om det föreligger skälig grund ska kunden ersättas i enlighet med avtalet eller kan hon/han välja att förlänga den avgiftsbelagda tjänsten („Premium medlemskap”). Denna förlängningstid motsvarar den tiden som kunden haft skälig grund mot be2.

Kunden har därutöver rätt att inom fem arbetsdagar få rättelse avseende be2-tjänsten. Om rättelse inte sker inom denna tidsfrist har kunden rätt att häva avtalet. Återbetalning av outnyttjade tillgodohavanden skall ske sedan enligt p ”8. Uppsägning, förlängning av kontraktet och avslutande av tjänster”, avsnitt 3.

Mindre brister i leveransen av tjänsterna berättigar inte kunden till invändningar. Till obetydliga klagomål för en avgiftsbelagd tjänst hör ex att tid som  kunden inte kan utnyttja avgiftsbelagda tjänster inte överstiger två sammanhängande dagar.

Kunden kan själv framställa eget anspråk mot be2 endast i de fall om betalningsanspråken eller återbetalningsfodran och dess upprättande strider mot.

(2)       be2 har rätt att vid utebliven betalning eller för sen betalning lämna ärendet till inkassobyrån för indrivning av kundens fordran. be2 har därmed rätt att debitera lagstadgad dröjsmålsränta och därtill kommande andra kostnader.

be2 har rätt att göra anspråk till kostnader för oberättigad hävning av kontobetalning eller oberättigad uppsägning av autogiro inom lagens ramar.

(3)       För inköp i appen via be2:s iOS-app bearbetas betalningarna uteslutande via Apple iTunes App Store enligt Apple iTunes App Stores regler. Betalningar dras från kundens iTunes-konto. För inköp via iOS-appen är 9. (1) och (2) ej tillämpliga. Alla invändningar angående betalningar måste uteslutande vändas till Apple iTunes App Store.

(4)       För inköp via be2:s Android-app bearbetas betalningarna i enlighet med den valda betalningsmetoden.

-för betalningar via be2:s betalningssystem är 9. (1) och (2) ovan tillämpliga.

-gällande betalningar via kundens Google-konto som erbjudits och blivit valda bearbetas betalningarna uteslutande via kundens Google-konto. För inköp via Google-konton är 9. (1) och (2) ej tillämpliga. Alla invändningar angående betalningar måste uteslutande vändas till Google Play Store.

10.  Användningsrättigheter och upphovsrätt

(1)       Alla rättigheter till program, tjänster, processer, programvara, teknik, varumärken, varunamn, uppfinningar och material som tillhandahålls av be2 ägs uteslutande av be2. be2 är ägare av alla ovannämnda användarrättigheter. Användningen av samtliga program och tillhörande innehåll, material såväl som varumärke och varunamn är uteslutande tillåtet för syften som nämns i Allmänna Affärsvillkoren. Kopiering av program, tjänster, programvara, teknik, varumärke, varunamn, uppfinningar och material som tillhör be2 är förbjudet om detta inte uttryckligen tillåts av be2.

(2)       be2 är ett registrerat varumärke i många länder världen över.

11.  Kundens ångerrätt

(1)     för inköp av avgiftsbelaga tjänster via be2:s hemsida.

Upplysningar om ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att annullera detta avtal inom fjorton dagar utan motivering.

Fristen för ångerrätten är fjorton dagar från och dagen som avtalet ingicks.

För att göra din ångerätt gällande måste du meddela oss be2 S.a.r.l., Kundenservice/Widerruf, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg (fax: +46 850 90 04 88, e-post: kundservice@be2.se) att du vill annullera detta avtal genom att uttryckligen förklara detta (t.ex. i ett brev som du skickar med posten, per fax eller e-post). Använd gärna det bifogade formuläret som mall (http://www.be2.se/info/mall-annulleringsformulaer), detta är emellertid inget krav.

För att annullera avtalet räcker det att du meddelar oss att du vill annullera avtalet inom den nämnda fristen för ångerrätt.

Vad händer när du annullerar avtalet

Om du annullerar detta avtal betalar vi tillbaka alla betalningar som du har gjort till oss inklusive leveranskostnader (med undantag av sådana extrakostnader som debiteras om du har valt annan leverans än den mest prisvärda standardleveransen som vi normalt erbjuder). Återbetalning sker omedelbart eller senast inom fjorton dagar från och med dagen som vi har fått ditt meddelande att du annullerar avtalet. För alla återbetalningar tillämpar vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat; vi debiterar inga kostnader för en återbetalning.

Om du har begärt att vi ska tillhandahålla en beställd tjänst redan innan annulleringsfristen har gått ut, så är du skyldig att betala ett rimligt belopp, det vill säga ett belopp som motsvarar den del av tjänsten som vi har tillhandahållit fram till den dagen som vi får ditt meddelande om att du annullerar avtalet, jämfört med hela den tjänst som avtalet avser.

 

(2)     för inköp i appen via be2:s iOS-app behöver kunderna uteslutande rikta sig till Apple iTunes App Store för att utnyttja sin ångerrätt.

(3)     för inköp via be2:s Android-app gäller ångerrätten i enlighet med den valda betalningsmetoden:

-för betalning via be2:s betalningssystem, gäller utnyttjande av ångerrätten enligt 11. (1) ovan,

-gällande betalningar via kundens Google-konto som erbjudits och blivit valda, måste kunden uteslutande vända sig till Google Play Store för att utnyttja sin ångerrätt.

12.  Ändringar i Allmänna Affärsvillkoren

(1)       be2 har rätt att när som helst göra ändringar i dessa Allmänna Affärsvillkor, kunden kommer att underrättas om ändringen i Allmänna Affärsvillkoren per e-post eller genom be2:s interna kommunikationssystem. För att införa den kompletta texten räcker att därmed att hänvisa till Internetadressen, där den nya versionen av Allmänna Affärsvillkoren finns tillgänglig. Om kunden inte skriftligt motsätter sig dessa ändringar inom fyra (4) veckor från mottagandet av meddelandet, börjar de ändrade Allmänna Affärsvillkoren att gälla. Dessa villkor gäller för kunden fr o m den dagen när tidsfristen utgår, om kunden inte i meddelandet har blivit hänvisad till de rättsliga följderna av hennes/hans tigande.

(2)       Om kunden motsäger dessa ändrade Allmänna Affärsvillkor, fortsätter de ursprungligt avtalade Allmänna Affärsvillkoren att gälla. be2 förbehåller sig dock rätten att säga upp ett kostnadsfritt medlemskap med omedelbar verkan och inte förlänga ett avgiftsbelagt medlemskap efter avtalstidens utgång. Medlemskapet slutar att gälla den dagen avtalstiden går ut. be2 ska senast sju (7) dagar före avtalstidens slut informera kunden om denna uppsägning.

13.  Övrigt

(1)       be2 har rätt att anlita externa tjänsteleverantörer och annan hjälp för att utföra delar eller hela be2-tjänster, såvida detta inte medför några nackdelar för kunden.

(2)   Om enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Affärsvillkor eller i avtalet är ogiltiga ofullständiga eller kommer så att bli, berörs inte giltigheten i resten av Allmänna Affärsvillkoren eller i avtalet. Såvida bestämmelserna inte har blivit en del av avtalet eller är ogiltiga, ska gällande lagar i dessa fall tillämpas.

(3)   Lagstiftningen i Sverige ska tillämpas på detta avtal.

(4)   http://ec.europa.eu/consumers/odr/

(5)   Kunden har möjlighet att hämta dessa gällande avtalsbestämmelser inklusive Allmänna Affärsvillkoren på nätet och spara dessa i sin dator.

(6)   Ansvarig för be2-tjänsten är be2 S.à.r.l; 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg.

be2 S.à.r.l är ett bolag med begränsat ansvar enligt lagstiftningen i Luxemburg. Bolaget är registrerat i handelsregistret i Luxemburg ( Registre de Commerce et des Sociétés) med numret B 123206.